ΚΑΛΑΜΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, μας πληροφορεί η τυπωμένη λεζάντα. Εκδότης Π. Βουγιούκας, είναι επίσης τυπωμένο στο αριστερό τμήμα της κάρτας.
«Καλάμαι 25.03.06 ώρα 9 νυκτός», αναγράφει ο αποστολέας. «Αναχωρώ διά Γκουρτζόγλι (χωριό της Μεσσηνίας), με ισχυράν δύναμιν, Γιώργος», σημειώνει στη συνέχεια.
Στην πίσω όψη γραμματόσημο των 5 λεπτών.