ΚΑΛΑΜΑΙ. ΓΕΦΥΡΑ ΣΙΔΗΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ – Entrée de la gare de Calamata
«Να μου στείλετε στεφάνι», έχει γράψει ο αποστολέας.
«Εφθάσαμε καλώς. Θα σας γράψωμεν αύριον», σημειώνεται στην πίσω όψη. Ημερομηνία επί γραμματοσήμου 5 λεπτών, δυσανάγνωστη, μάλλον Φεβρουάριος 1905.