ΛΟΥΤΡΑ ΜΕΘΑΝΩΝ. Bains de Methana – Grece. Στην πίσω όψη είναι γραμμένο: «Μέθανα 25/VII/09, Φίλτατε, ο κ. Περικλής έλαβεν σήμερον την επιστολήν. Σας έγραψεν αμέσως. Με τους ασπασμούς μου… Προς τον κύριον Γεώργιον Δαρρωνάν, Πρωτοδίκην εις Καλάμας». Γραμματόσημο 5 λεπτών.