Εύβοια Πορθμός του Ευρίπου – Grece Eubee Pont du Chalkis.
«Αθήναι, 9 Οκτωβρίου 05. Αγαπητέ Γιώργο, τί γίνεσαι: Δεν θα έλθεις κανέν ταξείδι εδώ να προεδρεύσης των ενταύθα μελών; Εξακολουθείς την διακοπήν των σχέσεών σου μετά του σφακιανού;… …Φρόντισε διά την υπόθεσιν του Γιώργου Σπυρόπουλου». Στην πίσω όψη γραμματόσημο του 1 λεπτού.