Άποψις Σύρου μετά του λιμένος – Vue de Syra avec son port. Ημερομηνία αποστολής 19/9/909. Στην πίσω όψη αναγράφεται: «Το εκ Τριπόλεως δελτάριόν σας έλαβον και ευχαριστώ θερμώς. Απορώ όμως πως δεν αναφέρετε την λήψιν του εκ Καλάμας ιδικού μου. Πώς αυτό; Μήπως εγκαταστάθητε εις Τρίπολιν και ως εκ τούτου χάνονται; Γράψτε μας εάν λαμβάνετε την…(δυσανάγνωστη λέξη) εις ην εγγράφητε συνδρομητής». Γραμματόσημο 5 λεπτών.